STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „CHATKA SKRZATKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej
  części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi:
  Niepubliczny Żłobek „Chatka Skrzatka”
 2. Organem prowadzącym żłobek jest Luiza Kaintoch i Patrycja Wysokińska-Herlitz., Prowadzą działalność
  gospodarczą w formie spółki pod nazwą
  Chatka Skrzatka Spółka Cywilna
  Luiza Kaintoch
  Patrycja Wysokińska-Herlitz
  Ul. Bytomska 26, lokal użytkowy nr 2
  Świętochłowice, 41-600
  NIP 6272751611
  Regon 367324244
 3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Świętochłowic.
 4. Nadzór sanitarno‐epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Chorzowie.

§2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lipca 2014r.  o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235), ??????
  zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz.367).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368) Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

 1. Opieka nad dziećmi do lat 3.
 2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka.

§4

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

 1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
 3. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 4. Troska o rozwój umysłowy dziecka.
 5. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współdziałania w gronie rówieśników.
 6. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
 7. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 8. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

§5


Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka
2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka
 

ROZDZIAŁ III
Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

§6

 1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku złożenia odpowiednich dokumentów, nie ma rekrutacji.
 2. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, Umowy, ankiety wraz z okazaniem wpłaty wpisowego na odpowiedni nr konta.
  Nr konta: 17 1050 1373 1000 0092 4220 4361 Bank ING

§7

 1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a dyrekcja żłobka.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

§8

 1. Rozwiązanie umowy, o której mowa w §7, ust.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

§9

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:
  1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu
  2) nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej
  3) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
  4) nie współpracują z opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka
  5) gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
 2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.
 3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.
 4. Możliwość zrezygnowania ze żłobka następuje z miesięcznym wypowiedzeniem.

ROZDZIAŁ IV
Źródła finansowania i zasady odpłatności

§10

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka
 2. dotacji z budżetu gminy
 3. innych przychodów uzyskanych w sposób przewidziany zgodnie z prawem.

§11

 1. Opieka w żłobku jest odpłatna.
 2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :
  1) jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej
  2) stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce
  3) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, na warunkach określonych w zawartej umowie cywilno‐prawnej
 3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku dyrekcja żłobka.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala współpracująca ze żłobkiem firma cateringowa.
 5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 6. Opłaty stała i za wyżywienie wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§12

 1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:
  1) zamieszczony na stronie internetowej placówki
  2) zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce
 2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Statut został opracowany przez dyrekcje żłobka.
 4. Zmian w statucie dokonuje dyrekcja żłobka.
 5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą..
 6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Świętochłowic.